Protestantse Gemeente te Tienhoven

 

Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van het kerkgebouw “De Kerk” van de Protestantse Gemeente  te Tienhoven als trouwlocatie voor het voltrekken van het burgerlijk huwelijk.            
Het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente te Tienhoven kan dienst doen als locatie om een burgerlijk huwelijk te voltrekken.

De voorwaarden worden door zowel het bruidspaar als de contactpersoon namens het College van kerkrentmeesters ondertekend, zodat beide partijen overtuigd zijn van een goed gebruik van deze ruimte. 

Algemene informatie: 

*Een bruidspaar ,dat zich opgeeft om het burgerlijk huwelijk te laten voltrekken in het kerkgebouw, genaamd “de Kerk” van de PKN gemeente te Tienhoven, zal zich bij  de reservering zowel melden bij de Gemeente Stichtse Vecht, als bij de beheerder van genoemd kerkgebouw, en wel minimaal 2 maanden  voor de trouwdatum van het bruidspaar.(bij de gemeente zal verder geen mededelingen gedaan worden aangaande deze trouwlocatie)

*Het bruidspaar, zal bij de reservering “De kerk” bezichtigen, om zich te vergewissen , dat deze locatie aan hun wens voldoet.

*Bij deze bezichtiging zal de betreffende contactpersoon  aangeven wat de mogelijkheden zijn betreffende de huwelijksvoltrekking. (zie ook voorwaarden die gesteld en ondertekend worden)

* De beheerder zal deze  voorwaarden  ter inzage geven. Het document kan direct ondertekend worden.
   Het ondertekenen kan ook na een definitieve reservering plaatsvinden en dit ondertekende document dient
   in elk geval minimaal 1 maand voor de huwelijks voltrekking te worden verstrekt aan de contactpersoon.

*Het gebouw wordt twee uur ter beschikking gesteld. 
  Enerzijds  om de ambtenaar van de burgerlijke stand de gelegenheid te geven zich voor te bereiden,  
  anderzijds voor het bruidspaar om eventueel met bijv. een  ceremoniemeester  praktische zaken te regelen.

Voorwaarden, procedure en kosten met betrekking  tot het gebruik van het kerkgebouw “De Kerk” van de Protestantse Gemeente  te Tienhoven.

 1: 2 maanden voor de huwelijksdatum neemt het bruidspaar contact op met de contactpersoon van het 
     College van Kerkrentmeesters om “de Kerk” te reserveren als trouwlocatie.

 2: De voorwaarden worden ondertekend en aan de financiŽle verplichtingen wordt voldaan .

 3: Indien afgeweken wordt van de toegestane tijd van 2 uur, zullen extra kosten in rekening worden gebracht.

 4: Kosten: Door het College van Kerkrentmeesters is de huurprijs vastgesteld op een bedrag van € 375,- ;
     Zegge: “Driehonderdendvijfenzeventig euro”.
    
Uitgangspunt voor het gebruik van deze trouwlocatie is twee uur .
    
Als de tijd van 2 uur  wordt overschreden , wordt voor elk kwartier € 35,- in rekening gebracht,
     ter plaatse af te rekenen met de contactpersoon of beheerder.

 5: In deze huur is verwerkt de huur van het gebouw, de noodzakelijke verwarming en verlichting,
     gebruik van de geluidsinstallatie en toiletruimten.
     Ook is het schoonmaken van de ruimte bij de huur inbegrepen.

Niet inbegrepen zijn: Alle kosten die voortvloeien uit het beschadigen van zowel het gebouw, inventaris, geluidsinstallatie, terrein en wat zich daarop bevindt aan materiaal en groenvoorzieningen. Indien  sprake  is van schade, wordt die  in het bijzijn van de contactpersoon geÔnventariseerd,   eventueel met foto,s.

 6: In het gebouw zijn meerdere ruimten.
      Het verhuur is beperkt tot de kerkzaal en de toiletten.

De consistoriekamer is alleen toegankelijk voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

De parkeerplaatsen rond de kerk zijn beschikbaar voor het bruidspaar en de gasten, met uitzondering van de gereserveerde plaatsen van het Gezondheidscentrum.

De begraafplaats is niet toegankelijk.

Desgewenst kan het bruidspaar, na overleg met de contactpersoon de tuin gebruiken voor een fotoreportage.

In overleg met contactpersoon is het gebruik van de tuin, voor bijvoorbeeld een eenvoudige receptie, tegen meerkosten te gebruiken.
(gebruik van alcoholische dranken is zeer beperkt).

7: Alle technische apparatuur zoals verlichting, geluidsinstallatie, verwarming  is alleen toegankelijk voor de contactpersoon.

In overleg met de contactpersoon kan eventueel  andere apparatuur worden aangewend, bijvoorbeeld muziekapparatuur  of verlichting  techniek, echter met dien verstande dat o.a. muziek soort en muziek niveau op gepaste wijze wordt gebruikt.
Elke vorm van Buma/Stemra  belasting is voor rekening van het bruidspaar.

 8: Zoals uit bovenstaande blijkt zal er geen vaste technische apparatuur , die zware aansluiting elektrische aansluiting nodig heeft,  
     toegestaan zijn, behalve als contactpersoon  van het College van Kerkrentmeesters  daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven.

 9: Indien er sprake is van een dringende reden, zoals bij ziekte of overlijden,
     kan de overeenkomst worden geannuleerd en worden de reeds betaalde gelden teruggestort.

De annulering en de reden daarvoor wordt schriftelijk door de betreffende partij gemeld.
Als aan de voorwaarden is voldaan ,zal in goed overleg met de contactpersoon de terugbetaling volgen.

 10: Het strooien van rijst of confetti  ed. is zowel in de kerk als op het terrein rond “de Kerk” niet toegestaan.

Het versieren van de kerk ,waarin de plechtigheid plaats vindt, mag in overleg over de te gebruiken materialen met de contactpersoon worden versierd.
Er mogen geen plakresten of versierselen in het gebouw achterblijven.

 11: De verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van  diefstal/beschadiging/verlies aan goederen van derden .

 12: In overleg met de ambtenaar van de burgerlijke stand , bruidspaar en contactpersoon zal worden bezien of
       de opstelling van alle meubilair voldoet aan de wens van een ieder, zodat de ambtenaar zijn of haar werk op de juiste wijze kan uitvoeren.
       Indien er discussie ontstaat omtrent deze opstelling , dan beslissen  de ambtenaar en contactpersoon .

 Toelichting : De ambtenaar van de burgerlijke stand zal alvorens zijn taak te beginnen zich vergewissen van:

-werking geluidsapparatuur

-opstelling meubilair

-specifieke eisen vragen bruidspaar

-opstelling fotografen

-ruimte waar de ambtenaar van de burgerlijke stand zich kan voorbereiden/omkleden.

Overeenkomst voor het voltrekken van een burgerlijk huwelijk in de door de gemeente Stichtse Vecht aangewezen trouwlocatie : “de kerk”van Tienhoven aan de Laan van Niftarlake 62.

Deze overeenkomst houdt in dat voldaan wordt aan de voorwaarden 1 tot en met 12, alsmede aan de financiŽle verplichtingen, met als kosten opgave een bedrag van € 375,- uiterlijk  te voldoen 1 maand voor de  datum waarop het burgerlijk huwelijk in de genoemde kerk wordt voltrokken.

Met het ondertekenen van deze overeenkomst , wordt ingestemd met de 12 genoemde  voorwaarden , en zal het mogelijk zijn op de datum  ………,. van het jaar ……., ten tijde van    …. uur tot  …….s,morgens/s,middags  de kerk voor de voltrekking als burgerlijk huwelijk te gebruiken.

 

Handtekening bruid (naam vol uitgeschreven en handtekening)

Plaats en de datum ……………..

 

Handtekening bruidegom (naam vol uitgeschreven en handtekening)

De datum …………….

 

Handtekening voorzitter College van kerkrentmeesters van de PKN Gemeente te Tienhoven.

-----------------------

Handtekening voorzitter College van kerkrentmeesters van de PKN Gemeente te Tienhoven.

(naam voluit geschreven en handtekening)