Periodieke schenking

Periodieke schenking: goed middel voor meer inkomsten voor de plaatselijke kerk Het wetsartikel voor periodiek schenken is per 1 januari 2014 verruimd. Voortaan kan een periodieke schenking ook zonder tussenkomst van een notaris.

Onze kerk (de Protestantse Gemeente Tienhoven) is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De belastingdienst heeft instellingen aangewezen die als een ANBI gebruik kunnen maken van fiscale voordelen. Zo betaalt een ANBI geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang, en mogen giften aan een ANBI door de schenker worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Als College van Kerkrentmeesters streven we er naar om met de gezamenlijke inzet van alle leden een zo optimaal mogelijk rendement te behalen uit de actie kerkbalans. In dit kader wijzen we u graag op de mogelijkheid om uw kerkelijke bijdrage via een periodieke schenking te doen. Als u in een zgn. periodieke schenkingsovereenkomst laat vastleggen dat u het werk van onze kerk minimaal vijf jaar met een vast bedrag per jaar gaat steunen, kunt u elke euro die u aan de kerk geeft, volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. Hoe hoger het inkomen, hoe groter dus het voordeel. Dit is dus een mooie vorm van steunverlening omdat de fiscus flink meebetaalt en is dus aantrekkelijk voor u en voor de kerk.

De belastingdienst stelt voorwaarden wat betreft de aftrekbaarheid van een eenmalige gift, maar deze voorwaarden gelden niet bij een periodieke schenking.

Als u als gemeentelid in een zgn. schenkingsovereenkomst laat vastleggen dat u het werk van onze kerk minimaal vijf jaar met een vast bedrag per jaar gaat steunen, kunt u elke euro die u aan de kerk geeft, volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. Hoe hoger het inkomen, hoe groter dus het voordeel. Op de website: www.berekenhet.nl kan men het fiscale voordeel berekenen. Dit is dus een mooie vorm van steunverlening omdat de fiscus flink meebetaalt en is dus aantrekkelijk voor u en voor de kerk.

Uw gift is een periodieke schenking als:

  • de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst;
  • u conform deze overeenkomst regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de Protestantse Kerk in Nederland die in deze overeenkomst wordt genoemd;
  • deze bedragen steeds even hoog zijn;
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar de Protestantse Kerk in Nederland.

Overeenkomst op één naam
Voor de wet is het vastgelegd dat indien u gehuwd of als partner geregistreerd bent, uw partner toestemming dient te verlenen voor het opmaken van een overeenkomst voor een periodieke gift. Uw partner geeft alleen toestemming en kan niet gehouden worden aan het betalen van de gift als u niet meer in staat bent om dit te doen. De overeenkomst staat dus alleen op uw naam.

Een rekenvoorbeeld
Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen ontvangt u 18 tot 52 procent van uw periodieke gift terug van de fiscus. Stel uw belastbaar inkomen is € 35.000 en u schenkt € 90 per jaar. Uw belastingtarief is dan 42 procent (2014). Als er geen overeenkomst periodieke gift is en dit is uw enige gift, dan ontvangt u niets terug van de belastingdienst. Maar is er wel een overeenkomst voor een periodieke gift, dan kunt u de gift zelfs verhogen naar € 155 (Zie tabel op pagina 24).

Eenmalige gift Periodieke gift
Uw jaarlijkse schenking:  € 90 € 155
Teruggave Belastingdienst: € 0 € 65
Uw netto schenking € 90 € 90

Anders gezegd: De schenking kost u in beide gevallen netto € 90, maar in het geval van een periodieke gift kunt u € 155 naar onze kerk overmaken, omdat u in dit geval € 65 terug ontvangt van de Belastingdienst.

Akte voor bepaalde tijd
In principe is een schenkingsovereenkomst vijf jaar geldig. Dit is het minimum aantal jaren dat door de wetgever is vastgesteld. Maar het is ook mogelijk een schenking aan te gaan voor een langere periode. Het is niet mogelijk tussentijds de vastgestelde bedragen te verlagen of te verhogen. De periodieke gift stopt na de looptijd van deze overeenkomst of uiterlijk bij uw overlijden of het overlijden van een ander. Dit moet in de overeenkomst zijn bepaald. De ander kan iedereen zijn, bijvoorbeeld uw partner, maar ook iemand anders.

Formulieren
Hieronder vindt u een tweetal links naar de benodigde formulieren, u kunt deze zelf downloaden. Naast een modelovereenkomst ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ vindt u tevens de bijbehorende Betalingsvolmacht in het geval u uw periodieke schenking via een automatische incasso wilt regelen. Het zgn. Incassanten-ID nummer van onze kerk dat u nodig heeft bij het invullen van de volmacht is: NL43ZZZ302584829029.

Formulier: overeenkomst-periodieke-schenking.pdf

Formulier: Betalingsvolmacht.pdf

U kunt vergelijkbare formulieren en een uitgebreide toelichting ook vinden op de website van de Belastingdienst:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_form ulieren/overeenkomst_periodieke_giften

U kunt deze formulieren echter ook altijd opvragen bij één van de kerkrentmeesters: Freek van Muiswinkel (vanmuiswinkel@online.nl)

Vastleggen van een Periodieke Schenking
Voor het vastleggen van de schenking bestaat een stappenplan waarin precies staat uitgelegd wat u als ‘de schenker’ en wat wij vanuit onze Kerk als ANBI instelling moeten doen, zodat u de betaalde bedragen inderdaad kunt aftrekken als een periodieke gift in de inkomstenbelasting.

– De schenker vult zijn onderdelen in op de ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’
– De schenker ondertekent zowel het exemplaar voor de schenker als het exemplaar voor de instelling of vereniging en stuurt beide exemplaren naar de instelling of vereniging. In het geval van onze Kerk stuurt u de door u ingevulde Overeenkomst aan: College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Tienhoven. T.a.v. F.L. van Muiswinkel. Herenweg 26, 3625AE Breukeleveen.
– Het College van Kerkrentmeesters vult vervolgens haar onderdelen in op het formulier en ondertekent beide exemplaren.
– Het College van Kerkrentmeesters stuurt het exemplaar voor de schenker terug naar de schenker en houdt haar eigen exemplaar. Daarmee is de periodieke schenking formeel vastgelegd.

Waarschuwing
Op de website van de PKN, www.protestantsekerk,nl, vindt u ook informatie over de periodieke schenking, incl. de bijbehorende formulieren. We willen u er op wijzen dat de eventuele giften die u via deze weg kunt doen – tenzij nadrukkelijk anders vermeld - bestemd zijn voor het werk van de Protestantse Kerk zelf (Missionair Werk & Kerkgroei, JOP en Kerk in Actie algemeen) en dus niet ten goede komen aan de Protestante Gemeente Tienhoven.

Is het u niet duidelijk en wilt nog meer weten over de periodieke schenking, neemt u dan gerust contact op met één van de kerkrentmeesters.

© 2021 Kerk Tienhoven

Webdesign & Realisatie: 6i